ماگ که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند

ISMS01

گالری هنری سه نقطه

متن روی ماگ شعری از حضرت لسان الغیب حافظ است

كه كس هميشه گرفتار غم نخواهد ماند

60,000 تومان

ماگ شعر حافظ | كه كس هميشه گرفتار غم نخواهد ماند

متن کامل شعر:

سحر كرشمۀ وصلش بشارتى خوش داد 

كه كس هميشه گرفتار غم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور

که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

حافظ