تابلو چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد

گالری هنری سه نقطه

تابلو با الهام از قسمتی از غزل معرف حضرت لسان الغیب حافظ و  با استفاده از تکنیک نقاشیخط طراحی شده است.

متن تابلو چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد / من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک


تم رنگی قهوه ای، مشکلی

ابعاد ۵۰ در ۷۰ سانتی متر

زمان تحویل: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

* امکان سفارشی سازی با رنگ‌ها و سایز برای اجرای مجدد اثر وجود دارد.

500,000 تومان

متن کامل شعر

ایدلریشمرابالبتوحقنمک

حقنگهدارکهمنمی‌روماللهمعک

توییآنگوهرپاکیزهکهدرعالمقدس

ذکرخیرتوبودحاصلتسبیحملک

درخلوصمنتارهستشکیتجربهکن

کسعیارزرخالصنشناسدچومحک

گفتهبودیکهشوممستودوبوستبدهم

وعدهازحدبشدومانهدودیدیمونهیک

بگشاپستهخندانوشکرریزیکن

خلقراازدهنخویشمیندازبهشک

چرخبرهمزنمارغیرمرادمگردد

مننهآنمکهزبونیکشمازچرخفلک

چونبرحافظخویششنگذاریباری

ایرقیبازبراویکدوقدمدورترک

حافظ

طول ۷۰ سانتی متر
عرض ۵۰ سانتی متر