ماگ جانی و دلی

ISMS05

گالری هنری سه نقطه

 ماگ با استفاده از تکرار عبارت «جانی و دلی» و تکنیک نقاشی خط طراحی شده است

60,000 تومان

ماگ جان و دلی 

 ماگ با استفاده از تکرار کلمه «جانی و دلی» و تکنیک نقاشی خط طراحی شده است