ماگ عشق (سیاه مشق - قهوه ای)

ISMS03

گالری هنری سه نقطه

 ماگ با استفاده از تکرار کلمه «عشق» (تکنیک سیاه مشق) و نقاشی خط طراحی شده است

60,000 تومان

ماگ عشق (سیاه مشق - قهوه ای)

 ماگ با استفاده از تکرار کلمه «عشق» (تکنیک سیاه مشق) و نقاشی خط طراحی شده است