گر او پـیدا شـود بـر من بـه شـیدایی کشـد کـارم

متن قاب:

گر او پـیدا شـود بـر من بـه شـیدایی کشـد کـارم

---------------

قاب سانتی متر

46*16 سانتی متر

---------------------------------

زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

0 ریال

متن شعر:

گر او پـیدا شـود بـر من بـه شـیدایی کشـد کـارمو گـر مـن زو شـوم پـنهان بـه پـیدایی کـشـد زارم
دو رنگی در میان ما بـه یک بـار آن چـنان کم شـدکه غیر از نقش یک رنگی، نه او دارد، نه من دارم
دلــم گــر چــشــم اقــراری بـــرانــدازد بــغــیــر اودو چـشـم او بــرانـگـیـزد جــهـانـی را بــه انـکـارم
مرا از بس که او دم داد و دل غم دید در عشقشغمش بـگسیخت تسبـیحم، دمش دربـست زنارم
مـیـان خــواب و بــیـداری شـبــی دیـدم خــیـال اواز آن شب واله و حـیران، نه در خوابـم، نه بـیدارم
تـو از هر چـاردیواری نشان من چـه می پـرسـی؟که یار از شش جهت بـیرون و من در صحبـت یارم
کسی کو جان من بـاشد چه بـا او دوستی ورزم؟نبـاشد دوسـتـی بـا او که خـود را دوسـت میدارم
ز بــاغ ورد او دوری نـخــواهـم کــرد تــا هـســتــمبـــهـــل، تـــا داغ ورد او بــــســـوزد اوحـــدی وارم

اوحدی مراغه ای

محصولات مرتبط

متن قاب: نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار --------------- قاب ۲۵*۳۵ سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,700,000 ریال

متن قاب: گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید --------------- قاب ۲۰*۵۰ سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,800,000 ریال

متن قاب:آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفتکه اگر سر برود از دل و از جان نرود--------------- قاب ۲۰*۵۰ سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: ۵-۷ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,800,000 ریال

شعر قاب: ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی زمان ارسال: ۳ تا ۵ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,300,000 ریال

نقاشیخط کلمه عشق

1,200,000 ریال

هرچیز که در جستن آنی آنی

1,200,000 ریال

متن بوم: وان یکاد --------------- بوم ۶۰*۶۰ سانتی متر قاب ۷۰*۷۰ سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش ------------------------- *  قابل سفارش با متن و رنگ دلخواه

3,500,000 ریال

متن قاب: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا --------------- قاب 20*30 سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,350,000 ریال

شعر قاب: به ازین چه شادمانی که تو جانی و جانی

1,700,000 ریال